KredEx tingimused – korteriühistu meelespea

KredEx toetusega rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist kui üksiku tegevusena gaasi-, ahi- või elektriküttel korterelamu küttesüsteemis kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega või nende korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetatavate tegevuste raames võimaldatakse korterelamu energiatõhustamist ning soodustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu.

KredExi toetus sobib taotlemiseks kolme või enama korteriomandiga elamule, mis on kasutusse võetud enne 2000. aastat ning ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis. Vaatame põgusalt üle põhitingimused, millele peab taotleja vastama.

Ehitustöödega seotud tingimused

Toetusel on palju tingimusi, mis on seotud tehtavate ehitustöödega. Siin on tegemist põhitingimustega, mis on üldisemad ning loovad selgema pildi, mida toetatakse. Alustuseks, nagu alguses sai mainitud, peab korterelamu olema ehitatud enne 2000. aastat. Uusarendused toetuse alla ei lähe. Toetust ei anta renoveerimistöödele, millega on juba alustatud enne toetuse taotluse esitamist. Toetust antakse ainult nendele renoveerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass (vähemalt C-klass).

Tingimused dokumentidele ja projektile

Järgmiseks vaatame üle, millised põhitingimused on esitatud lepingutele ja dokumentidele. Esmalt on korterelamu renoveerimiseks vaja ehitusprojekti. See peab olemas koostatud vastavalt ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele, standardi EVS 932 või samaväärsetele nõuetele ja määruse nõuetele. Selle koostaja peab omama vähemalt volitatud arhitekti kutse 7 taset ning projekti peab kinnitama korteriühistu juhatus. Projekti abikõlbulik periood ehk toetuse kasutamise aeg peab jääma ajavahemikku 1. jaanuar 2021 kuni 31. detsember 2027.

Lisaks peab taotleja sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust. Seda välja arvatud juhul, kui taotleja on ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumist. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.

Enne taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti koostamise (sealhulgas ehitusprojekti aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine) ja tehnilise konsultandi teenuse kulu. Kui tehniline konsultant teostab ka omanikujärelevalvet, ei ole omanikujärelevalve teostamise kulu abikõlblik enne taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti tegevuste alguse tähtpäeva.

KredEx tingimused toetuse saajale

KredEx tingimused, mis kohustab toetuse saajat:

  • kooskõlastama ehitusprojekti rakendusüksusega enne rekonstrueerimistöödega alustamist, kui projekteerimine tellitakse koos rekonstrueerimistöödega;
  • kooskõlastama ehitusprojekti muudatuse rakendusüksusega enne vastavate rekonstrueerimistööde tegemist;
  • kestusnõude tagamiseks sõlmima renoveerimistööde teostajaga lepingu, mille kohaselt annab tööde teostaja töödele garantii vähemalt 5 aastaks tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast arvates ja sõlmima tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise tagamiseks hoolduslepingud kehtivusega vähemalt 5 aastat tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäevast arvates;
  • tegema kindlaks, et omafinantseering katab abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetus ei hüvita.

Need on üldised põhitingimused, mis on toodud välja KredEx Rekonstrueerimistoetus 2022-2027 tutvustaval lehel. Selleks, et viia ennast kurssi täpsemate tingimustega, on toetusel olemas vastav määrus. Nendega tasub kindlasti tutvuda enne, kui hakata mõtlema toetuse taotlemise peale. See teeb kindlaks, kas kortermaja vastab vajalikele tingimustele.

Vajad abi KredExi toetusega?
Võta ühendust: