Töövõtuleping – mida see endast kujutab?

Töövõtuleping on võlaõigusseadusega reguleeritud leping, mille osapoolteks on töö tellija ja töövõtja. Selle lepinguga kohustub töövõtja tellija nõudel ja kokkuleppel osutama mingit konkreetset teenust või tegema valmis mõne kindla asja või toote. Töövõtuleping sõlmitakse kindlaks tähtajaks ja konkreetse töö tegemiseks. Loe lähemalt, mis töövõtu leping endast kujutab.

Töövõtulepingu olemus

Töövõtuleping on oma olemuselt vabam kui tavaline tööleping. See, kuidas, millisel ajal või kellega töövõtja kokkulepitud tööd teeb või teenust osutab, pole tellijale oluline ega vaja temapoolset kontrolli. Töövõtja vastutada jääb, kuidas töö tähtajaks valmib. Samuti peab tööd või teenust osutama oma instrumentide, vahendite ja seadmetega, kui ei ole lepingus kokkulepitud teisiti. Lisaks koostatakse tellija ja töövõtja vahel tööde või teenuste kohta üleandmise-vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse tehtud tööde ja ajaline maht. Kui töö üleandmisel avastatakse töös puudusi, siis märgitakse need samuti selles aktis.

Töövõtja peab tööna valmistatud asja tellijale üle andma kokku lepitud tähtajal. Töö peab vastama lepingutingimustele ning kuni üleandmiseni vastutab töö juhusliku hävinemise eest töövõtja. Lepingutingimustele mittevastava töö korral võib tellija anda võimaluse töö parandamiseks või uue töö tegemiseks. Lisaks ei pea tellija töö eest tasuma enne, kui tal on olnud võimalus asi üle vaadata.

Milliseid punkte peab sisaldama töövõtuleping?

Esiteks tuleks töövõtulepingusse kirja panna kõik tellija ja töövõtja vahelise kokkuleppe olulised tingimused. See tagab, et kõik sammud on dokumenteeritud ning üheselt mõistetavad mõlemale osapoolele. Siin on veel mõned olulised punktid, mida töövõtuleping võiks sisaldada.

  • Milliste omadustega peab olema tehtav töö või pakutav teenus?
  • Millal töö valmis saab (tähtpäevad)?
  • Kuidas toimub töö üleandmine ja vastuvõtmine?
  • Milline on tasu ja mis ajaks tellijal see töövõtjale tasuda tuleb?
  • Reeglid juhuks, kui asi ei vasta kokkuleppele.
  • Kui asjale antakse garantii, siis ka sellega seotud tingimused.

Kas töövõtja peab töövõtulepingu kõiki tingimusi ise täitma?

Töövõtja peab lepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult ainult siis, kui nii on töövõtulepingus kokku lepitud. Muudel juhtudel võib töövõtja anda töö tegemise täielikult üle kolmandale isikule (alltöövõtjale). Sellisel juhul vastutab töövõtja alltöövõtja tegevuse eest.

Minu Ehitaja OÜ on suurte projektide puhul peatöövõtja rollis ning võtab vastutuse projekti eest. Meie eesmärgiks on kliendile pakkuda teenust täies mahus, alates projekteerimisest kuni võtmed-kätte-lahenduseni. Sinna hulka kuuluvad kõik ehituse teenused, alates vundamendist kuni siseviimistluseni.

Vajad abi peatöövõtuga?
Võta ühendust: